#teenwolf

5,888,672 posts

Жозефин Фрида Петтерсен🔥 Иными словами Нура из скама💥 Берёте посты, отмечайте меня🐇♡ • • • Tags: #riverdale #ColeSprouseFeet #lilireinhart #bughead #riverdaleedit #edits #riverdale #cute #tonitopaz #betty #vanessamorgan #арт #riverdale #colesprouse #jugheadjones #follow #netflix #river #love #my   #archieandrews #jughead   #choni #camilamendes #confirmationfanaccount   #activeuser2k19   #savemyig2k19 #skam #noora #skamnorway #supernatural #teenwolf
[3x02] + their friendship is so underrated 💞 + + this edit is just me stalling for me to finish a good edit i’m proud of idjdndnj i’m so busy lately sorry for this crap + + dt- sarah, josi, emily, grace, and marie💞 + + + + + ignore tags: #omgpage #explorepage #teenwolf #teenwolfedit
Time really moves fast, I gotta hurry up and get my bag.. 🐺🌕
§†ïlê§ §†ïlïñ§kï • 21. ᴄᴏʟʟᴇɢᴇ ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ. ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ɴᴇʀᴅ. ꜱᴛʀᴀɪɢʜᴛ. ꜱʟɪɢʜᴛ ɢᴇɴɪᴜꜱ. ᴀʙᴏᴍɪɴᴀʙʟᴇ ꜱɴᴏᴡᴍᴀɴ. ᴍʏ ʙᴇꜱᴛ ꜰʀɪᴇɴᴅꜱ ᴀ ᴡᴇʀᴇᴡᴏʟꜰ. ʙʀᴏᴡɴ ᴇʏᴇꜱ. ʙʀᴏᴡɴ ʜᴀɪʀ. ᴡᴀɴɴᴀʙᴇ ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜᴇʀ. ʟɪᴋᴇꜱ ꜰʀᴀɴᴄᴇ. "ꜱᴡᴇᴇᴛ ʙᴜᴛ ᴀ ᴘꜱʏᴄʜᴏ" • ωαηηα вє α мαιη? (comment below) • LITERATE ONLY • ѕнιρѕ Stiles x Lydia Stiles x Cora • // tags // #stilesstilinski #stilesstilinskiedit #stilesstilinskirp #stilesstilinskiroleplay #openrp #singlerp #opensinglerp #teenwolf #teenwolfrp #teenwolfroleplay #roleplay #rp #teenwolfopenrp #lydiamartin #scottmccall #maliatate #derekhale #issaclahey #corahale #peterhale
they deserved a better ending ❤ #teenwolf #beaconhills #scottmccall #allisonargent
This cute and hot hellhound #teenwolf #beaconhills #jordanparrish
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦♥ 𝕲 𝖊 𝖓 𝖊 𝖗 𝖆 𝖑 𝕴 𝖓 𝖋 𝖔 - ☾ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ sɪɢɴᴀᴛᴜʀᴇ ➝ xᴀᴠɪᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʜᴏᴜʀɢʟᴀss➝ 𝟷𝟼⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴘᴇᴄɪᴇs ➝ ᴡʜɪsᴘᴇʀᴇʀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦♥ 𝕱 𝖔 𝖚 𝖗 𝖙 𝖍 𝖂 𝖆 𝖑 𝖑 - ☾ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ғᴀᴄᴇᴄʟᴀɪᴍ➝ ʟᴏɢᴀɴ ʟᴇʀᴍᴀɴ ғᴀᴛᴇ ➝ ᴜɴᴅᴇᴛᴇʀᴍɪɴᴇᴅ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ sᴋɪʟʟ ʟᴇᴠᴇʟ ➝ ɪɴᴛᴇʀᴍᴇᴅɪᴀᴛᴇ ʟɪᴛᴇʀᴀᴛᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʏᴘᴇ ➝ ᴄᴀɴɴᴏɴ ᴅɪᴠᴇʀɢᴇɴᴄᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✦♥ 𝕬 𝖘 𝖘 𝖔 𝖈 𝖎 𝖆 𝖙 𝖎 𝖔 𝖓 𝖘 - ☾ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ sᴄᴇɴᴛ ➝ ᴄᴏᴄᴏɴᴜᴛ sʜᴀᴍᴘᴏᴏ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴀɴɪᴍᴀʟ ➝ ʜᴏᴜsᴇ ᴍɪᴄᴇ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ғʟᴏᴡᴇʀ ➝ ᴅᴀɴᴅᴇʟɪᴏɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴢᴏᴅɪᴀᴄ ➝ ᴄᴀᴘʀɪᴄᴏʀɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✦♥ 𝕯 𝖊 𝖘 𝖈 𝖗 𝖎 𝖕 𝖙 𝖎 𝖔 𝖓 - ☾ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ xᴀᴠɪᴇʀ ɢʀᴇᴇɴʙᴇʀɢ ᴡᴀs ᴀ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ʙᴏʀɴ ᴀɴᴅ ʀᴀɪsᴇᴅ ɪɴ ʙᴇᴀᴄᴏɴ ʜɪʟʟs, ʙᴜᴛ ʜᴇ ᴡᴀs ɴᴇᴠᴇʀ ᴀs ɴᴏʀᴍᴀʟ ᴀs ʜᴇ sᴇᴇᴍᴇᴅ. ғʀᴏᴍ ᴀ ʏᴏᴜɴɢ ᴀɢᴇ, xᴀᴠɪᴇʀ ᴄᴏᴜʟᴅ sᴇᴇ ᴛʜɪɴɢs ᴛʜᴀᴛ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴇʟsᴇ ᴄᴏᴜʟᴅ-ᴏʀ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ ɴᴏ ᴏɴᴇ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇᴅ ᴛʜᴀᴛ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴇʏ ғɪɢᴜʀᴇᴅ ɪᴛ ᴡᴀs ᴊᴜsᴛ ᴀ ғɪɢᴀᴍᴇɴᴛ ᴏғ ᴛʜᴇ ʏᴏᴜɴɢ ʙᴏʏ’s ɪᴍᴀɢɪɴᴀᴛɪᴏɴ. ʙᴜᴛ, xᴀᴠɪᴇʀ ᴄᴏᴜʟᴅ sᴇᴇ ᴛʜᴇᴍ. ᴛʜᴇ ғʟᴀsʜᴇs ᴏғ ʀᴇᴅ, ʏᴇʟʟᴏᴡ, ᴀɴᴅ ᴏғᴛᴇɴ ᴍᴏʀᴇ ʜᴇ ᴄᴀᴜɢʜᴛ ᴛʜᴇ ғʀᴀɢɪʟᴇ ʙʟᴜᴇ ᴇʏᴇs ᴛʜᴀᴛ ɢʟᴏᴡᴇᴅ ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋ ɴɪɢʜᴛs ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴡɪʟʟ ᴏ’ ᴛʜᴇ ᴡɪsᴘ. ɴᴏᴛ ᴛᴏ ᴍᴇɴᴛɪᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴡʜᴏ ʜᴀᴜɴᴛᴇᴅ ᴛʜᴇ ʜᴀʟʟs ᴏғ ᴛʜᴇ ʜᴏsᴘɪᴛᴀʟ ʜɪs ᴍᴏᴛʜᴇʀ ʙᴇɢᴀɴ ᴛᴀᴋɪɴɢ ʜɪᴍ ᴛᴏ ᴡʜᴇɴ ʜᴇ ᴅɪᴅɴ’ᴛ ɢʀᴏᴡ ᴏᴜᴛ ᴏғ ʜɪs ᴘsʏᴄʜᴇᴅᴇʟɪᴄ ᴍᴀᴋᴇ-ʙᴇʟɪᴇғs. ᴛʜᴇ ʏᴏᴜɴɢ ʙᴏʏ ɢʀᴇᴡ ᴜᴘ, ᴀɴᴅ ᴇᴠᴇɴᴛᴜᴀʟʟʏ sᴛᴏᴘᴘᴇᴅ ᴛᴀʟᴋɪɴɢ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴛʜɪɴɢs ʜᴇ ᴄᴏᴜʟᴅ sᴇᴇ, ᴀɴᴅ ʙʏ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ ʜᴇ ᴅɪᴅ ʜᴇ ᴡᴀs ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴅᴜʙʙᴇᴅ ɢʀᴇᴇɴʙᴇʀɢ ʙʏ ʜɪs ᴘᴇᴇʀs. ᴛʜᴇ ᴡᴇɪʀᴅ ᴋɪᴅ ᴛʜᴀᴛ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴅᴀʀᴇᴅ ᴛᴏ ɴᴇᴀʀ ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ᴛʜᴇ ᴡʜɪsᴘᴇʀᴇᴅ sᴀɪᴅ ᴛʜᴀᴛ ʜᴇ ᴡᴀs ɪɴsᴀɴᴇ. ɪᴛ ᴡᴀsɴ’ᴛ ᴜɴᴛɪʟ ʜɪs sᴏᴘʜᴏᴍᴏʀᴇ ʏᴇᴀʀ, ᴛʜᴀᴛ ɢʀᴇᴇɴʙᴇʀɢ ғɪɴᴀʟʟʏ ғᴏᴜɴᴅ ᴀ ғʀɪᴇɴᴅ ɪɴ ɢᴡᴇɴᴅᴏʟʏɴ. ᴀ sᴛᴜᴅᴇɴᴛ ᴡʜᴏ ᴛʀᴀɴsғᴇʀʀᴇᴅ ᴛᴏ ʙᴇᴀᴄᴏɴ ʜɪʟʟs ʜɪɢʜ ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ᴅᴇᴀᴛʜ ᴏғ ᴀʟʟɪsᴏɴ ᴀʀɢᴇɴᴛs ᴀᴜɴᴛ. [ʜᴇ ᴋɴᴇᴡ ᴛʜɪs ᴛʜᴀɴᴋs ᴛᴏ ᴛʜᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴇɴᴅɪɴɢ ʀᴜᴍᴏʀ ᴍɪʟʟ sᴜʀʀᴏᴜɴᴅɪɴɢ ʟʏᴅɪᴀ ᴍᴀʀᴛɪɴ ᴀɴᴅ sᴄᴏᴛᴛ ᴍᴄᴀʟʟ’s ʀᴀɢ-ᴛᴀɢ ɢʀᴏᴜᴘ ᴏғ ᴍɪsғɪᴛs ᴀɴᴅ ʜɪɢʜ sᴄʜᴏᴏʟ ʀᴏʏᴀʟᴛʏ] ᴡɪᴛʜ ɢᴡᴇɴ’s ʜᴇʟᴘ [sᴇᴇ ғᴏʀᴄᴇᴅ ᴄᴏᴍᴘᴀɴɪᴏɴsʜɪᴘ] , ɢʀᴇᴇɴʙᴇʀɢ ᴡᴀs ᴛʜʀᴏᴡɴ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴡᴏʟғ’s ᴛᴏ ғɪɢᴜʀᴇ ᴏᴜᴛ ɴᴏᴛ ᴏɴʟʏ ɢᴡᴇɴ’s ᴍʏsᴛᴇʀɪᴏᴜs ᴘᴏᴡᴇʀs, ʙᴜᴛ ᴀʟsᴏ ʜɪs ᴏᴡɴ
~“ take us back “~ the trailer broke my heart. dt| @clou.spam bc blessed my eyes with pictures ac| @etherealaudios_ Deleting in the morning ( this was made in 45 mins and I will remake )
[reminiscing-глава 3] Барьер не пройден, но глава уже эсть. Так что вот💫 Следующая запланирована на завтра, но я еще незнаю смогу ли я ее выложить) • Берёте посты, отмечайте меня🐇♡ • • • Tags: #riverdale #ColeSprouseFeet #lilireinhart #bughead #riverdaleedit #edits #riverdale #cute #tonitopaz #vanessamorgan #арт #riverdale #archieandrews #jughead   #choni #camilamendes #confirmationfanaccount   #activeuser2k19   #savemyig2k19 #skam #noora #skamnorway #supernatural #teenwolf
qual foi a coisa mais embaraçosa que você já passou? - Conta reserva: @fatoswolf | #eduardafw
Tonight #riverdale
🖤 IMDb Yacht Party | Jul. 22, 2016 | San Diego, CA. ⠀ ❤️ @HollandRoden wore: – #ChristianSiriano Spring 2016 Strapless Stripe Jumpsuit (N/A); – #LenaErziak Johann Bag (Sold Out). ⠀ • 👗: @karenraphael > 💇‍♀️/💄: @ellelearyartistry ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ #hollandroden #teenwolf #lydiamartin #kyliejenner #kimkardashian #selenagomez #fashion #style #makeup #vsco #like4lile #f4f #celebrity
- i can't keep a theme periodt - can't believe i'm meeting Dylan in 3 months omg. ac: @moodyaudics - honestly their audios are the best dt: tagged 💘 cc: mine 😌
Do people, like in general, not a specific person, ever get you so frustrated with their ignorance and stupidity that you just like want the world to swallow you whole Cuz same • • • • • • • • #themazerunner #prayforthewicked #thescorchtrials #prayforthewickedtour #friends #selenagomez #supernatural #beebo #panicatthedisco #voidstiles #deathofabachelor #patd #teenwolf #scottmccall #americanassassin #riverdale #stilesstilinski #tvd #thevampirediaries #colesprouse #mrdisco #beebourie #brendonurie #bughead #stydia #panicatthedisco #selenator #dylanobrien
the real hbic 🤪 our queen returns tonight! skskskks im so exited
• Sciles is too cute 🤧💘 ----- reposted cuz accidentally i deleted it - filter creds: @polarrff 💘 - - #teenwolf #scottmccall #liamdunbar #thiam #stilesstilinsky #dylansprayberry #theoraeken #codychristian #tylerposey #chrisberry #thiamau #dylanobrien #mtvteenwolf #werewolves #sciles
Froy's new song "Fix Me" is coming, and I'm so ready and excited about it! Can't wait to Friday to come 🎶🎤💙 . . I hope y'all had an amazing day! ✨ . . [ #froygutierrez #teenwolf #nolanholloway #mylove #mypillar #NemetonItaConUntold #froy #froynextdoor #froylan #instagram #picoftheday #imissyou #convention #tvseries #art #aesthetic #music #earphones #love #nature #workofart #photo #photography #polaroids #likesforlikes #photoshoot #quotes #passion ]
he’s literally the best thing that’s ever happened to me & i miss him so muchhh <3 -charisse="" ac="" moodyaudics="" #dylanobrien #stilesstilinski #dylanobrienedit #stilesstilinskiedit #scottmccall #tylerposey #lydiamartin #hollandroden #liamdunbar #dylansprayberry #allisonargent #crystalreed #maliatate #shellyhennig #teenwolf #teenwolfedit #videostar #edit
Part 42 Well then here’s the reunion we’ve all been waiting for I guess💗 - It’s taken me so long to write this au and we’re finally coming to the end (it’s not over yet) but finally stiles has been found... he just has a lot of questions to answer - #teenwolf #tw #allison #allisonargent #stiles #stilesstilinski #stallison #lydia #lydiamartin #scott #scottmccall #stydia #scydia #sciles #tsefps
Starting of with stiles!😈 🕶Day 1- idol in sunglasses🕶 #Dylanobrien #idol #sunglasses #30DayChallange #lfl #Teenwolf #cute #fanpage @teenwolf @obrien_insta #Sarcasm #humour
’s edit🧸 sorry, this audio is so short lol. but im so excited for season 3!!! -O
Amo molto più le storie originali che le fan-fiction, però questa AU!Sterek è una storia che merita davvero tanto. È stata pubblicata da sobvernatural su Wattpad, ma è stata scritta da un’autrice inglese e tradotta da una ragazza italiana, lei ha chiesto i permessi di pubblicarla sulla piattaforma e ringrazio davvero tanto l’autrice originale per averglielo permesso. L’avrò riletta almeno quattro o cinque volte e penso che non mi stancherò di farlo per quante emozioni mi suscita. Thanks a lot! 🙏🏼 #Fanfiction #Sterek #AlternativeUniverse #Stiles #Derek #TeenWolf #GayLove #BOYxBOY #Couples #Love #Friendship #Bar #Sweets #Cakes #Cookies #Cooking
🌸- I love her, I mean who didn't? She's a sweetheart💜 Who could not love Allison Argent? - - - - - 📍Song》Elastic Heart -Sia. - - - - - Tags: #allisonargent #teenwolf #crystalreed #Allisondeath #scottmccall #videoedits #instagramedit #elasticheart #isaaclahey #lydiamartin #allisonandscott #scallison
Scott and Stiles❣💣 • • • • • • #scott #mcall #stiles #stilinski #teenwolf #netflixediting #editvideo #edit #video
-•don't be surprised if I love you for all that you are• - - -#qotd what's ur favorite teen wolf season? -#aotd 3 or 6 , hbu? - - -dt ; tagged <3 -apps="" ;="" polarr="" ,="" phonto="" layout="" -credit="" myself="" -="" -tags="" [#stydia #teenwolf #phonto #polarr #stilesstilinski #lydiamartin ]
“You don’t seem to realise this but I will find you sooner or later, and when I do it won’t be pretty.” 😇 Q: Idk what to write here 🤔 @shelleyhennig @teenwolf #maliahale #maliahaleedit #teenwolf #tw #teenwolfedit #twedit #shelleyhennig #shelleyhennigedit #edit
Day 29 - Idol's cute face 💞 Dylan has a cute/hot face, he's so fricken beautiful and I don't think I'll ever be able to get over him 😩🥰🥰 Also shout out to @shanedawson and @rylandadams on getting engaged!!! I'm so happy for them and I'm super excited and can't wait to see what the future holds for them, they deserve literally nothing but happiness. Congratulations you two💞💞💞❤❤ *** #dylanobrien #teenwolf #themazerunner #thefirsttime #theinternship #americanassassin #bumblebee #weirdcity #stilesstilinski #thomasthemazerunner #davethefirsttime #stuarttheinternship #mitchrapp #bumblebee #stuweirdcity
بێ باکم لە هەر هەمووی ئەو پشتو پەنامە هەموو پشت و پەناکانی تر بۆ ئێوە....!!!🤔🤔🤔 #wolfd #wolfdog #wolfpack #wolfdrawing #wolf #wolfspider #teenwolf #finnwolfhard #teenwolf
💄
Just a daily reminder that I’m in love with Mr.obrien 🥰 Dt kayla #dylanobrien #dylanobrienedit #omgpage
next page →